guideubon

 

คลัสเตอร์นักเรียนพ่นพิษ โรงเรียนดังจังหวัดอุบลฯ สั่งงดเรียน ON SITE

โรงเรียนดัง-งด-onsite-01.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ภายหลังจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเทอมภาคเรียนที่สอง ได้ไม่นาน ทันทีที่เริ่มให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน หรือทำการเรียนการสอนแบบ on site ก็ปรากฎผู้ป่วยโควิดยืนยันหลายราย อาทิ คลัสเตอรโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง หรือคลัสเตอร์รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนร่วมเดินทางมาด้วยกันหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ฯลฯ

จากข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 การระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีนักเรียนติดเชื้อด้วย มีดังนี้

1. รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน ผู้ป่วยสะสม 10 ราย
2. รร.วัดศรีอุบลรัตนาราม (นร.-รถตู้) อ.เมือง ผู้ป่วยสะสม 9 ราย
3. รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง ผู้ป่วยสะสม 5 ราย
4. รร.อนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง ผู้ป่วยสะสม 5 ราย

5. ต.ท่าลาด (ม.11) อ.วารินชำราบ ครอบครัว-นร. ผู้ป่วยสะสม 13 ราย
6. ต.ขุหลุ (ม.6) อ.ตระการพืชผล ครอบครัว-ครู-นร. ผู้ป่วยสะสม 30 ราย
7. ต.เขมราฐ (ม.22) ครอบครัว-นร. ผู้ป่วยสะสม 21 ราย
8. ต.ดอนมดแดง (ม.4) อ.ดอนมดแดง ครอบครัว-นร. ผู้ป่วยสะสม 6 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลายโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่งให้หยุดเรียน On-Site ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เช่น

- รร.เบ็ญจะมะมหาราช หยุดเรียน on site 16-19 พ.ย.64
- รร.อุบลวิทยาคม หยุดเรียน on site 16-19 พ.ย.64
- รร.วัดศรีอุบลรัตนาราม หยุดเรียน on site 15-26 พ.ย.64

โรงเรียนดัง-งด-onsite-เบ็ญจะมะ.jpg

โรงเรียนดัง-งด-onsite-อุบลวิทย์.jpg

โรงเรียนดัง-งด-onsite-วัดศรีอุบล.jpg