guideubon

 

รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม งดเรียน on site วันที่ 15-26 พ.ย.64

โรงเรียนวัดศรีอุบล-โควิด-01.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ออกประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี

ทำให้นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ได้รับการตรวจยืนยันพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย เป็นนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ราย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ราย และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้ทำงานและดำเนินการตามตารางเรียนในแต่ละวัน สำหรับนักเรียนทุกคนให้เรียนรู้ที่บ้าน ( Learn from Home) ไม่ต้องมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และมาโรงเรียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยสลับวันมาเรียน กลุ่ม A หรือกลุ่ม B หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

2. ขอความร่วมมือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและใช้ประตูเข้า-ออกบริเวณโรงเรียนประตู 1 เท่านั้น

3. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และเมื่อมีญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ควรเฝ้าระวังอาการกักตัว 14 วัน ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนวัดศรีอุบล-โควิด-03.jpg

4. โรงเรียนจัดเป็นพื้นที่ควบคุม ขอความร่วมมือจากทุกคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน งดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน และงดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทุกประเภท

5. งดใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อการออกกำลังกายและทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ

6. นักเรียนผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งข้อมูลกับครูประจำชั้น พร้อมแสดงหลักฐานให้พักเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย 14 วัน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่เชื่อมั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ครูประจำชั้น ครูประจำวิชากำหนด โดยให้นับเวลาเรียนตามปกติ และไม่ถือว่าเป็นวันลาและขาดเรียน ทั้งนี้ โปรดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ ปกปิดข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามได้เน้นถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญและมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อประสานกับครูประจำชั้นโดยตรง หรือ ผู้อำนวยโรงเรียน นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ เบอร์โทร 098-1950309 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็ปไชต์โรงเรียน https://sriubon.ac.th/ Facebook: https://m.facebook.com/WadsriUbonRathanaram/

โรงเรียนวัดศรีอุบล-โควิด-02.jpg