guideubon

 

กรมศิลปากรและหมอพรทิพย์ นำทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะสิม 5 บูรพาจารย์

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-02.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2561 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ วัดบูรพา อ.เมือง อุบลราชธานี โดยมีแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และแขกผู้ใหญ่ อาทิ ผบ.พล.ร.6, ผบ.ร.6, ผบ.ป.6พัน.6, นายอำเภอเมืองอุบล, ผอ.สำนักศิลปากรที่ 9 และชาวอุบลฯ ร่วมพิธีจำนวนมาก

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-03.jpg

ในพิธีดังล่าว คุณหญิงหมอพรทิพย์ ได้พบปะผู้ร่วมพิธี และกล่าวถึงความสำคัญของการบูรณะสิมโบราณภายในวัดบูรพา ซึ่งที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของพระอาจารย์วิปัสสนา 5 องค์ ที่ได้รับการเคารพสักการะจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-04.jpg

จากประวัติความเป็นมา สถานที่แห่งนี้ในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นต้นกำเนิดของวัดสายวิปัสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะหลวงปู่สีทา ชยเสโน และหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ภายในสิมโบราณ จึงเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของพระอาจารย์วิปัสสนา 5 องค์ ได้แก่ หลวงปู่สีทา ชยเสโน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) และพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร)

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-05.jpg

สิมโบราณวัดบูรพา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประมาณ พ.ศ.2442 แต่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อ พ.ศ.2531 และเมื่อปี พ.ศ.2542 จึงได้สร้างอาคารคลุมไว้ ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 124ง วันที่ 17 ธันวาคม 2544 เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-06.jpg

แม้ว่าจะได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้วครั้งหนึ่งโดยการทำอาคารครอบสิมไว้ แต่ปัจจุบัน เริ่มมีบางส่วนทรุดโทรม คุณหญิงหมอพรทิพย์ จึงได้หารือกับอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อจัดทำโครงการบูรณะสิมโบราณ 5 บูรพาจารย์นี้อีกครั้งหนึ่ง โดยจะสร้างอาคารคลุมสิมใหม่ให้ใกล้เคียงกับของเดิมตามลักษณะที่ปรากฎตามภาพถ่ายเก่า ซึ่งเป็นสิมอีสานที่รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ บูรณะเสริมความมั่นคง ประดับตกแต่งใหม่ตามหลักฐานที่พบ

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-13.jpg

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธานคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "วัดบูรพา เพื่อบูรณะอุโบสถ 5 บุรพาจารย์" เลขที่บัญชี 322-0-67821-1

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-07.jpg

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-08.jpg

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-09.jpg

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-10.jpg

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-11.jpg

สิมวัดบูรพา-5บุรพาจารย์-หมอพรทิพย์-12.jpg

อนันต์-ชูโชติ-01.jpg

หมอพรทิพย์-โรจนสุนันท์-01.jpg