guideubon

 

ม.อุบลฯ มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่ 2 ของประเทศ ที่ 441 ของโลก

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 441 ของโลก โดย SCImago Institutions Rankings ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจำปี 2563 เมื่อเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ โดยวัดจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS การเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ และการรับรู้ของสังคม

ชุตินันท์-ประสิทธิ์ภูริปรีชา-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้เปิดเผยว่า ในปี 2564 อันดับระดับประเทศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 441 ของโลก ในขณะที่ภาพรวมด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม อยู่ลำดับที่ 7 ของประเทศ และอันดับที่ 751 ของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago นับว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับเนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน โดยที่มาของค่าคะแนนมาจาก 3 ส่วนหลัก คือ

1. ด้านงานวิจัย (Research) โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนนักวิจัย ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล Scopus
2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยพิจารณาจากการมีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล PATSTAT (Patent Statistical Database)
3. ด้านสังคม (Societal) โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ การเข้าถึง และปริมาณข้อมูลข่าวสารของสถาบันที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะ

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดอับดับ มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

ที่มาของข้อมูล
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&sector=Higher%20educ.
https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA&ranking=Innovation

งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-02.jpg

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-03.jpg

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-04.jpg

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-05.jpg

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-06.jpg

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม-07.jpg