guideubon

 

“สวัสดีบึงกาฬ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 หมู่บ้าน OTOP วิลเลจ

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-01.jpg

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ “สวัสดีบึงกาฬ” ส่งเสริมให้เกิด การเจรจาทางธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างหมู่บ้าน OTOP วิลเลจ เพื่อการท่องเที่ยว กับภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง กับการค้า การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2561 

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-02.jpg

คณะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร กลุ่มนครชัยบุรินทร์ และผู้ประกอบการนําเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่หมู่บ้าน OTOP วิลเลจ เพื่อการ ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5 หมู่บ้าน เพื่อลงพื้นที่ชมแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน สัมผัสวิถีชีวิตที่เต็มไป ด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ประเพณี โดยแต่ละหมู่บ้านจัดการต้อนรับคณะผู้ร่วมกิจกรรมด้วยการแสดงนิทรรศการ การท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน มีการจําหน่ายสินค้าชุมชน และการแสดงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-03.jpg

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยง ตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ “สวัสดีบึงกาฬ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสู่การเป็นหมู่บ้าน OTOP วิลเลจ เพื่อการท่องเที่ยว โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าชุมชนของหมู่บ้าน และพัฒนาผู้นําหมู่บ้าน ให้สามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีสินค้าที่ระลึกมี แหล่งจําหน่ายสินค้าในหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความ สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน ส่งเสริมการตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ดี มีการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และแอ่งเล็กในระดับหมู่บ้าน

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-04.jpg

การจัดกิจกรรม เป็นในรูปแบบเดินทางเป็นหมู่คณะ ลงพื้นที่จริงจํานวน 5 หมู่บ้าน OTOP วิลเลจ เพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตําบลหอคํา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2. บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองเดิ่น อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3. บ้านหนองคังคา หมู่ที่ 4 ตําบล หนองเดิ่น อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

4. บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ตําบลหนองเดิน อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

5. บ้านทุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองเดิ่น อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-05.jpg

หลังจากคณะฯ ได้ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละหมู่บ้านแล้วยัง คณะผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยว ยังได้ตัดสินใจลงนาม ความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านกับภาคธุรกิจ ในกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างหมู่บ้านกับภาคธุรกิจ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ อีกด้วย

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-13.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-14.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-15.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-16.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-06.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-07.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-08.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-09.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-10.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-11.jpg

สวัสดีบึงกาฬ-otopวิลเลจ-12.jpg