guideubon

 

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้ว

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา-01.jpg

เปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ ชาวอุบลหลายท่านอาจจะแปลกใจเล็กน้อยที่ ป้ายชื่อโรงเรียนเยาวเรศศึกษาหายไป กลายเป็นชื่ออีกโรงเรียนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ อาจไม่สงสัยเท่าไหร่ เพราะชื่อโรงเรียนใหม่ก็คือ ชื่อขององค์อุปถัมภ์โรงเรียนนั่นเอง

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา-เซนต์เอเมลี-02.jpg

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา ตั้งอยู่บนถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดตั้งโดยภคิณีคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังคม ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และมีอาชีพที่มั่นคง สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ เปิดสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรย่อโรงเรียนคือ ย.ศ. ย่อมาจาก เยาวเรศศึกษา องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ได้แก่ นักบุญเอมิลี

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา-เซนต์เอเมลี-01.jpg

ในปีการศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเซนต์เอเมลี Saint Emilie School ตามชื่อนักบุญเอเมลี องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ใช้อักษรย่อโรงเรียนว่า ซ.อ.ม.

ซ.เฉลิมศรี มีศรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เอเมลี กล่าวถึงเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากเจ้าคณะแขวงออสเตรเลีย/ประเทศไทย คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ และได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

1. เพื่อเป็นอนุสรณ์ 50 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนเยาวเรศศึกษา ซึ่งบริหารงานโดยนักบวชคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ โดยมีนักบุญเอเมลี เดอ เวียร์ลา เป็นผู้ก่อตั้งคณะ

2. เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน คือนักบุญ "เอเมลี เดอ เวียร์ลา

3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในความเป็นการศึกษาคาทอลิกให้เด่นชัดขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาในด้านการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเราเสมอมอ เรายังต้องการกำลังใจจากทุกท่านเช่นเคย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511