guideubon

 

หมอยา ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนคัดค้าน พรบ.ยาฉบับใหม่

คัดค้าน-พรบ-ยาฉบับใหม่-01.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พรบ.) ยา ประเด็นปัญหา และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลัง คัดค้านพรบ.ยาฉบับใหม่ ร่วมแปรอักษร เป็นรูป Rx UBU และร้องเพลงมงคลนามเภสัชกรรม โดยมี รศ.ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของร่าง พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และร่างฉบับปรับปรุง และได้นำสรุปประเด็นปัญหาของ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ ที่เป็นปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนำมาซึ่งการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อรวมพลังไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า จำนวนกว่า 400 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ชุตินันท์-ประสิทธิภูริปรีชา-01.jpg

ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแสดงจุดยืนในการคัดค้าน (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง และจะดำเนินการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ควรแก้ไข ตามที่นายกสภาเภสัชกรรม แจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 9 ประเด็น ที่เป็นปัญหาที่ทำให้สภาเภสัชกรรมขอคัดค้าน ดังนี้

1. การแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากลและไม่ทันสมัย

2. การตัดเนื้อหาที่เป็นบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ออกไป และได้ให้อำนาจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นในวงกว้างขึ้น ซึ่งในการผลิตหรือผสมยา จะต้องดำเนินการในสถานที่ตามมาตรฐาน อีกทั้งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้เรื่องการผลิตยาที่ถูกต้อง

3. ควรมีการกำหนดให้ผู้จ่ายยา หรือแบ่งจ่ายยา ต้องมีความรู้พื้นฐาน การศึกษา ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจ่ายยาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเดียวกัน

4. ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดในการจดแจ้งชีววัตถุหรือการจดแจ้งการโฆษณายา

5. ควรมีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง E-commerce และ Tele-pharmacy

6. มีการกำหนดให้เภสัชกรสามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการณ์ได้มากกว่า 1 แห่ง

7. ไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)

8. การกำหนดบทลงโทษของผู้กระทำผิด ยังไม่เหมาะสม

9. มีความคาบเกี่ยวกับพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนประกาศใช้

คัดค้าน-พรบ-ยาฉบับใหม่-02.jpg

ในส่วนของ นายศิริพงศ์ พจนา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ พร้อมเชื่อมั่นในบทบาทของนักศึกษาและเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ดี จากนั้น นักศึกษา คณาจารย์และเครือข่ายเภสัชกร ร่วมถ่ายภาพแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้าน พรบ.ยาฉบับ ดังกล่าว และร่วมกันแปรอักษร เป็นรูป Rx UBU ณ ลานยาหม้อ ทุกคนร่วมร้องเพลงมงคลนามเภสัชกรรม พร้อมจุด Flash light จากโทรศัพท์มือถือ อันเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวของระบบสาธารณสุขไทยในยุคดิจิตอลตามที่คาดหวัง นับเป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญของวิชาชีพเภสัชกร และพลังแห่ง หมอยา ม.อุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว