guideubon

 

อุบลฯ เปิดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-01.jpg

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม KicK off ก้าวแรกในการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-02.jpg

มูลนิธิมีน้ำใจ ให้ความรักภาค 3340 โรตารีสากล และองค์กรสภากาชาดสากล Global Road Safety Partnership ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ “โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” ขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน สโมสรโรตารี พร้อมผู้ประกอบการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกแห่ง โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ทุกคน ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ตามนโยบายวาระแห่งชาติซึ่งกำหนดให้ ค.ศ.2011 - 2020 (พ.ศ. 2554 -2563) เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-04.jpg

การจัดกิจกรรม KicK off ก้าวแรกในการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ความตระหนักถึงความปลอดภัย ในการขับขี่ปลอดภัย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่โดยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อลดความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-03.jpg

ในการจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน สมาคม องค์กร สมาคม ผู้ประกอบการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกแห่ง และ นายกสโมสรโรตารี ทั้ง 6 สโมสรในจังหวัดอุบลราชธานี

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-05.jpg

ในการนี้ ประชาชนชาวอำเภอโขงเจียม และสโมสรโรตารีเมืองโขงเจียม ได้ประกาศให้ความร่วมมือกับ ส่วนราชการอำเภอโขงเจียม ในการสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นอำเภอแรกจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-06.jpg

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-07.jpg

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-08.jpg

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-09.jpg

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-10.jpg

ซุปเปอร์ฮีโร่-สวมหมวกกันน็อค-11.jpg