guideubon

 

ม.อุบลฯ จัด Research to Market: R2M Thailand 2020

นวัตวณิชย์-02.jpg 

วันที่ 22 กันยายน 2562 หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” ณ ห้อง SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นวัตวณิชย์-03.jpg

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอแผนธุรกิจ จำนวน 17 ทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลทีมที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับภาคต่อไป 

การแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวิศรุต ทวันเวช ฝ่ายการตลาด บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ AIS และ คุณมนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย บริษัท ดีไลท์88 จำกัด “จั๊บจั๊บ” เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยกำหนดให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทีมละ 7 นาที คณะกรรมการซักถามทีมละ 5 นาที จนครบทุกทีม

นวัตวณิชย์-04.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจใหม่แก่นักศึกษา โดยมีการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ จากนั้นผู้ร่วมโครงการจะได้เลือกผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรแล้วมาวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตออกสู่ตลาด และมีการคัดเลือกผลงานโดยให้ผู้ร่วมโครงการนำเสนอแนวคิดธุรกิจที่ได้วางแผนมา แนวคิดธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และจะได้เข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ เราได้ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจรอบระดับภูมิภาค โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะถึงนี้ จำนวน 5 ทีม ได้แก่

นวัตวณิชย์-01.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม MoonShot Project สมาชิกประกอบด้วย นายอานนท์ พิริยะกิจไพบูลย์ สาขาการบัญชี นางสาวฐิติรัตน์ อุดมสันต์ สาขาการบัญชี นายอนันต์ วันนา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวนีรนุช แน่นอุดร สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และ นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นวัตวณิชย์-05.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม 2TKM สมาชิกประกอบด้วย นายศุภกิจ วิเศษรัตน์ สาขาการบัญชี นางสาวพัชรา แตงร่ม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นายอภิวัฒน์ คันทะภูมิ สาขาการตลาด และ นายสาโรจน์ บุตรราชเทพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นวัตวณิชย์-06.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Trader born สมาชิกประกอบด้วย นายอัคคเดช พวงผกา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายวุฒิชัย ศรีต้นวงศ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกรกฤช หอมหวล สาขาการจัดการธุรกิจ นายภาสกร บุญส่ง สาขาการจัดการธุรกิจ และ นายอนันต์ บำเพ็ญ สาขาการจัดการธุรกิจ

รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่ ทีม 4-5 สมาชิกประกอบด้วย นางสาวกานดา สังฆะชัย สาขาการตลาด นางสาวพิมศิริ ตุ่นยอด สาขาการตลาด นางสาวสีรุ้ง โชคบัณฑิต สาขาการตลาด นางสาวอรปรียา สอนสี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และ นายสิทธิชัย กาฬเนตร สาขาการจัดการธุรกิจ และ ทีม BC UBU สมาชิกประกอบด้วย นายศราณุวัฒ มัศยามาศ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวสิริภราด์ กิ่งจันทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายศักยภาพ สิงห์วงศ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นายปิยะวัฒน์ จังอินทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวธัญญลักษณ์ ทองปัญญา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นวัตวณิชย์-07.jpg

นวัตวณิชย์-08.jpg

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ