guideubon

 

เปิดดีลเทคโอเวอร์ รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร์ มูลค่า 500 ล้านบาท!!

princ-ubon-06.jpg

ตามที่มีข่าวว่า บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของ บริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์" มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท นั้น

แหล่งข่าวกล่าวกับไกด์อุบลว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ บริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

มีการตั้งบริษัทย่อยใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท พริ้นชิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด (PUBN) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 

princ-ubon-02.jpg

ให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์" ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย PUBN จะรับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ อันรวมถึงทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และอาคารบริวารอื่นๆ อันได้แก่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น อาคารสนับสนุน 5 ชั้น อาคารอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น อาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคารศูนย์ไตเทียม อาคารโรงอาหารชั้นเดียว สินค้าคงคลัง คู่สัญญา ณ วันโอนกิจการ พนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำงานกับ PUBN ต่อไป โดยไม่รับโอนเจ้าหนี้และลูกหนี้การค้า (AP/AR) รวมถึงภาระเงินกู้และภาระผูกพัน

princ-ubon-03.jpg

การเข้าซื้อและรับโอน กิจการสถานพยาบาลของสรรพสิทธิ์อินเตอร์ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี"

บริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในครั้งนี้ จะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตอยู่อีกมาก และเล็งเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมือง สามารถรองรับการให้บริการคนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้

ปัจจุบัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ มีจำนวนเตียง 59 เตียง และการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนเตียงภายใต้การบริหารรวม 1,033 เตียง และจำนวนโรงพยาบาลภายใต้การบริหารรวม 11 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

princ-ubon-04.jpg

princ-ubon-05.jpg