guideubon

 

เปิดคลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง ลดความแออัดใน รพ.สรรพสิทธิ์ อุบล

คลินิกหมอครอบครัว-รพ-สรรพสิทธิ-อุบล-01.jpg

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความแออัดในการให้บริการ ใช้เวลานานในการรอรับบริการ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในการรับบริการของพี่น้องประชาชน ทั้งที่ผู้ป่วยที่มารับบริการนั้น มีมากกว่าครึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องมารับบริการในโรงพยาบาลเลย

คลินิกหมอครอบครัว-รพ-สรรพสิทธิ-อุบล-02.jpg

โดยที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิดูแลประชาชนในทุกมิติสุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จึงเปิดให้บริการ “คลินิกหมอครอบครัว” ขึ้นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว ท่าวังหิน, ชยางกูร, ปทุมมาลัย, ปทุมวิทยากร และวัดใต้

คลินิกหมอครอบครัว-รพ-สรรพสิทธิ-อุบล-03.jpg

คลินิกหมอครอบครัว ใช้ระบบให้คำปรึกษาแบบเป็นเครือข่าย ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อเกินขีดความสามารถ มีบริการอาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต หอบหืด จิตเวช ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีน ทันตกรรม แพทย์แผนไทย บริการเยี่ยมบ้าน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ลดเวลาการรอคอย ลดความแออัดในการรอรับบริการ ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ลดการใช้บริการห้องฉุกเฉิน เป็นต้น

คลินิกหมอครอบครัว-รพ-สรรพสิทธิ-อุบล-04.jpg

ผู้ที่จะใช้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี หากเจ็บป่วยธรรมดา ไม่ฉุกเฉิน สามารถรับการรักษาได้ที่ คลินิกหมอครอบครัว ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน, ชยางกูร, ปทุมมาลัย, ปทุมวิทยากร และวัดใต้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-244973

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511