guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ประดิษฐานอนุสรณ์สถานผู้จุดประกายการฝึกหัดครูไทย

อนุสรณ์สถาน-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-01.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีประดิษฐานรูปหล่อเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานผู้จุดประกายการฝึกหัดครูไทย โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ พลโทนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรมย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทา ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน นักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมพิธี

อนุสรณ์สถาน-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-05.jpg

อาจารย์ประสิทธิ สุนทโรทก เป็นบุตรพระบริษัทสิทธิเดช (อิน สุนทโรทก) กับ นางเฟื่อง สุนทโรทก (สุขะปิณฑะ) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2459 ณ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการศึกษา จบมัธยมศึกษาปีที่ 8 แผนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จบปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโททางการศึกษา จาก Kansas State Teacher College Emporia Kansas U.S.A. และประกาศนียบัตรวิชาโภชนาการ จากสถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

อนุสรณ์สถาน-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-02.jpg

การรับราชการ อาจารย์ประสิทธิ สุนทโรทก เป็นอาจารย์ผู้ช่วยโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมการศาสนา รองอธิบดีกรมฝึกหัดครู อธิบดี กรมการฝึกหัดครู และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ เป็นบุคคลสำคัญและมีบทบาทในการจัดการศึกษา และการฝึกหัดครู เป็นผู้จุดประกาย และต้นแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในชนบท เปรียบเสมือนบิดาของผู้ประกอบวิชาชีพครูบุคลากร เพื่อไปเป็นครูในท้องถิ่นทุรกันดาร และมีคุณูปการต่อการฝึกหัดครูไทยระดับประเทศ

อนุสรณ์สถาน-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-03.jpg

ดังนั้น เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู และรำลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าเทา ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยเครือข่ายศิษย์เก่า ทุกรุ่น ได้มีมติ เมื่อปี 2558 ในงาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ขออนุญาตสร้างอนุสรณ์สถานอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก รวมทั้งการหล่อรูปเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ให้เป็นอนุสรณ์สถาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก รวมไปถึงประวัติ ผลงานที่เกี่ยวข้อง ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

อนุสรณ์สถาน-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-04.jpg

พิธีประดิษฐานรูปหล่อเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวณาราม เป็นประธานสงฆ์ และมีพลโทนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรมย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทา ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน นักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า ทุกรุ่น ร่วมในพิธีกว่า 500 คน ในงานนี้ มีศิษย์เก่าที่เคยเรียนกับอาจารย์ประสิทธิ สุนทโรทก จากหลายจังหวัดมาร่วมงานจำนวนมาก มีศิษย์เก่าหลายท่าน อายุมากกว่า 80 ปี รวมทั้ง อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ซึ่งเคยรับราชการที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ร่วมสมัยกับอาจารย์ กับอาจารย์ประสิทธิ สุนทโรทก ได้บรรยายพิเศษ เล่าเรื่องราวถึงการพัฒนาวิชาชีพครูให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบด้วย

นอกจาก พิธีประดิษฐานรูปหล่อเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ไว้เป็นอนุสรณ์สถานแล้ว ทางสมาคมสมาคมศิษย์เก่าเทา ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยการประสานงาน และการรวมน้ำใจของศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีส่วนร่วมในการทำบุญ โดยตั้งกองผ้าป่า พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และรับประทานอาหารร่วมกันตามลำดับ ในส่วนยอดเงินการทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครั้งนี้ คณะกรรมการได้สรุปเบื้องต้น ได้เงิน จำนวน 550,000 บาท ( ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางสมาคมสมาคมศิษย์เก่าเทา ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้นำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา และกิจการเพื่อสาธารณะกุศลต่อไป

ปัญญา แพงเหล่า /รายงาน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511