guideubon

 

อุบลฯ ขานรับนโยบายจัดตั้งบริษัท ‪‎ประชารัฐรักสามัคคี‬ จำกัด

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-01.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายฐาปน ศิริวัฒนภักดี ประธานภาคเอกชนจากส่วนกลาง นำคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สานพลังประชารัฐ จากส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-02.jpg

โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม พ่อค้านักธุรกิจ ร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือภาคประชาสังคมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับได้นำตัวอย่างสินค้าของชุมชน อาทิ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตร มาจัดแสดง

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-03.jpg

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ความคืบหน้าในการเนินงานขณะนี้ ได้มีการ จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีประเทศไทย จำกัด ขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนขยายผลร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าOTOP ในการพัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี ขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ แต่ละชุมชน ต้องรู้จักที่จะปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายประชารัฐของรัฐบาล และต่อจากนี้ คณะทำงานจากส่วนกลางทั้ง 12 คณะ จะเดินทางลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อกำกับดูแลและวางแนวทางให้ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า และด้านวิชาการ ต่อไป

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-05.jpg

สำหรับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด คืออะไร ไกด์อุบลขอสรุปย่อๆ ว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม ไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด และไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (จึงต่างจากระบบสหกรณ์) และภายในปี 2559 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี ก็จะต้องตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี จำกัด ขึ้นตามนโยบาลของรัฐบาล บริษัทฯ นี้จะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน โดยเน้นการสนับสนุนธุรกิจใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประชารัฐ-รักสามัคคี-อุบล-06.jpg

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จะมีหน้าที่หลักในการให้คำแนะนำด้านการบริหาร และพัฒนาสินค้า/บริการ รวมถึงการช่วยหาช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารองค์ความรู้ระดับประเทศสู่การทำงานระดับชุมชนอย่างยั่งยืน