guideubon

 

“หมอนแปลงร่าง” คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-01.jpg

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท" ได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000.- บาท จากการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-02.jpg

นักศึกษาเจ้าของผลงาน ประกอบด้วย นางสาวภริดา ปักปิ่น นางสาวบุษยารัตน์ สรรศรี นางสาววรรณภา แก้วนิล และ นางสาวศิริพร แก่นจันทร์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สำหรับโครงการ Smart Rubber Products Champion 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวด Start Up ด้านยางพารา จำนวน 20 ผลงาน ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ภาคเช้าเป็นการเสวนา “มองไปข้างหน้ากับอนาคตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม…เราจะทำได้ไหม ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง และในภาคบ่ายเป็นการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 จำนวน 20 ผลงาน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-03.jpg

ปรากฏว่า ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” ทีมพาราโฟมบีท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวขึ้นสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-04.jpg

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-05.jpg

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-06.jpg

หมอนแปลงร่าง-Popular-Vote-07.jpg