guideubon

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็น ผวจ.อุบลฯ คนที่ 61

พงศ์รัตน์-ภิรมย์รัตน์-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 28 ราย โดยให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 61 นั้น เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (2560) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (2562) โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (2563) มีประวัติส่วนตัว ดังนี้

พงศ์รัตน์-ภิรมย์รัตน์-02.jpg
ภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 61
วันเดือนปีเกิด 12 ตุลาคม 2506
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คู่สมรส
 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 51
หลักสูตร Executive. Training Program. on. Provincial. and. Local. Administrator, GRIPS ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2548 เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
พ.ศ.2553 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี(อำนวยการสูง)
พ.ศ.2554 ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ด.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

พงศ์รัตน์-ภิรมย์รัตน์-03.jpg
พงศ์รัตน์-ภิรมย์รัตน์-04.jpg
พงศ์รัตน์-ภิรมย์รัตน์-05.jpg