guideubon

 

อุบลฯ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” 2564

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-02.jpg

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการและทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ

พระองค์ทรงมีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยากรที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินนไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค

ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์ สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-03.jpg

พระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาไทยจึงได้น้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช”

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-04.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-05.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-06.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-07.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-08.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-09.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-10.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-11.jpg

วางพวงมาลา-วันปิยมหาราช-12.jpg