guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดอาคารโรงงานต้นแบบ PILOT PLANT 1

pilot-plant-meat-processing-01.jpg

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Steak Talks #1) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด และ ดร.ประชา คำภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน

pilot-plant-meat-processing-02.jpg

กิจกรรมในงานประกอบด้วย เสวนาหัวข้อ แนวทางในการจัดการโรงงานแปรรูปอาหาร การประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Entrepreneur Success Story) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ PILOT PLANT เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

pilot-plant-meat-processing-03.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของการเปิดใช้อาคารโรงงานต้นแบบ ด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ PILOT PLANT ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ของผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ StartUp ในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้มีมาตรฐานสากล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานต้นแบบ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และการประกวดแข่งขัน ตลอดจนนิทรรศการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเชื่อมโยง เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจและประชาสัมพันธ์โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่อผู้ประกอบการ และผู้สนใจต่อไป

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “แนวทางในการจัดการโรงงานแปรรูปอาหาร”(Food Pilot Plant Management) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดร.เอกอนงค์ จางบัว รองผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pilot-plant-meat-processing-04.jpg

กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จ (Entrepreneur Success Story) กิจกรรมประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (Food Processing contest) ซึ่งมีทีมนักศีกษาแข่งขันจำนวน 6 ทีม ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไส้อั่วม่อน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม HTM1 สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อันดับ3 ทีม 3FT สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

pilot-plant-meat-processing-05.jpg

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการสนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร พร้อมให้คำปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารแปรรรูปเนื้อสัตว์ สู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต และเกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ในอนาคต

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

pilot-plant-meat-processing-06.jpg

pilot-plant-meat-processing-07.jpg