guideubon

 

พิบูลโมเดล ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พิบูลโมเดล-พลังบวร-01.jpg

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม "พิบูลโมเดล" MOU พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม "1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1คลังยาและอาหาร" สานข่ายขยายงาน MOU วัด มหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจัดกิจกรรมดังนี้

1. จัดทำเสวียน ทำความสะอาดพัฒนาวัดและชุมชน เพื่อกำจัดขยะ
2. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และนมจืด ณ วัดศรีมงคล บ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่ได้จากการสำรวจ TPMAP และ THAI QM จำนวน 2 ราย ดังนี้
- นายวิชัย วิชาชาติ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
- นายสมพร สังคะวัต อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก ป่วยเป็นมะเร็ง

3. กิจกรรมมอบนมจืดที่ได้จากการตักบาตรให้แก่หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก และคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนำไปมอบให้แก่หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโภชนาการ "มหัศจรรย์ 1,000 วัน
4. กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวัด ครอบครัวและชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อความ"อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน"

พิบูลโมเดล-พลังบวร-03.jpg

โดยมีพระครูพิบูลธรรมาคม เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูผ่สุกวิหารธรรม เจ้าคณะตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม คณะสงฆ์ตำบลดอนจิก และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด

พิบูลโมเดล-พลังบวร-02.jpg

พิบูลโมเดล-พลังบวร-04.jpg

พิบูลโมเดล-พลังบวร-05.jpg

พิบูลโมเดล-พลังบวร-06.jpg