guideubon

 

ชูอุบลฯ เป็นเมืองแห่งเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ เน้นการสร้างอาหารเป็นยา

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุม “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี (PGS Organic Ubonratchathani)” โดยมี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และร่วมเสวนาในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถีวิทย์ฯ”

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-02.jpg

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ต้นทาง จึงมีแนวคิดการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เข้าสู่ครัวโรงพยาบาล เพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-03.jpg

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้ประสานงานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และได้แต่งตั้ง บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน คณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการติดต่อจาก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อร่วมโครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ไปด้วยกัน

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-04.jpg

บริษัทฯ แสวงหากลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการช่วยเหลือจากนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม และชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุบลราชธานี จึงเกิดการร่วมกลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม ใน 6 อำเภอ ขึ้น เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แต่ไม่ใช่เพียงการส่งพืชผักเท่านั้น กลุ่มเครือข่ายที่ตั้งขึ้นในชื่อ “ประชารัฐ PGS Organic UBON” ได้ช่วยในเรื่อง กระบวนการผลิต การตรวจรับรองแปลง รวมถึงการ จัดแจงรายการวัตถุดิบ เพื่อส่งเข้าโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ทุกสัปดาห์

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-05.jpg

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมส่งเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและต้องการให้มีช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-06.jpg

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีต่างๆ ได้เห็น Model ที่ดีจากการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงได้มีการดำเนินการจัดการประชุม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมหารือ จำนวน 23 กลุ่ม ใน 12 อำเภอ และได้จัดตั้ง “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี (PGS Organic Ubonratchathani)” ขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัด อาทิ การพัฒนาคุณภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-07.jpg

เครือข่ายฯ จึงจัดการประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขึ้น เพื่อเปิดตัวโครงการและขยายเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ซึ่งอาจเป็นการรวมเครือข่าย เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่และเยอะที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ “อุบลฯ เมืองแห่งเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์” และ “เน้น การสร้างอาหารเป็นยา” ใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ภาพ/ข่าวโดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-08.jpg

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์-อุบล-09.jpg