guideubon

 

จัดสรรไฟเซอร์ลอตแรกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุบลฯได้หมื่นโดส

ไฟเซอร์ลอตแรก-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องขอแจ้งส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีข้อความว่า

กระทรวงสาธารณสุขขอจัดส่งวัคซีนโควิด “ไฟเซอร์” รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดการป่วยรุนแรง และอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิดอื่นๆ โดยมีหลักการให้วัคซีน ดังนี้

1.1 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น 1 เข็ม

1.2 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้ว 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

1.3 บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ ก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

ไฟเซอร์ลอตแรก-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียล ได้เพียง 1 เดือน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติม สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค

อนึ่งในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเห็นสมควร

โดยรายละเอียดแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในรอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 มีดังนี้

ไฟเซอร์ลอตแรก-อุบล-02.jpg
ไฟเซอร์ลอตแรก-อุบล-03.jpg
ไฟเซอร์ลอตแรก-อุบล-04.jpg