guideubon

 

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง หนึ่งใน 90 ต้นแบบ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์

เพ็ญพักตร์-ศรีทอง-01.jpg

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นบุคคลต้นแบบ ในโครงการสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จาก สหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ด้วย สหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรับสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา ซึ่งทางสหพันธ์ฯได้น้อมนำพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการทอผ้า และทรงใช้ผ้าไทย เป็นต้นแบบมาเป็นแนวทางริเริ่มในการจัดงาน “ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ “ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด และเพื่อส่งเสริมศิลปะและการประยุทธ์ใช้ผ้าไทยให้เหมาะกับสมัยนิยม และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ และผู้นำสตรี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงหัตถศิลป์ไทย โดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งจะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการเชิงวิชาชีพให้เป็นธุรกิจ เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั่วทุกภูมิภาค และสู่สากลต่อไป

ในโอกาสสำคัญนี้ ทางสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เสด็จฯเป็นองค์ประธานของงานในโครงการ “ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ในการนี้ ทางสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญบุคคลต้นแบบ 90 คน เข้าร่วมงานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

ปัญญา แพงเหล่า/ข่าว
7 พ.ค.2565

เพ็ญพักตร์-ศรีทอง-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511