guideubon

 

โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” วัดพระธาตุหนองบัว

PEA-LED-วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้า ภาค 2 กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้ โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ในวันนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ.ของท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ทำให้เกิด โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยหลอด LED ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสร้างความสวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

PEA-LED-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอด LED จำนวน 80 ดวงโคม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000.-บาท สำหรับส่องสว่างให้กับพระธาตุหนองบัว ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้ว การใช้พลังงานไฟฟ้าของวัดพระธาตุหนองบัว จะลดลงประมาณ 56.92% ต่อปีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 45,956.16 หน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 139,138.56 บาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 27.1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ PEA มอบให้ชุมชน และสังคมไทย

ภาพ/ข่าว/รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี