guideubon

 

บ้านบุระเบ๊ะ อ.น้ำยืน อุบลฯ ติด TOP 50 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2561 บ้านบุเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ติดอันดับ 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ระดับประเทศ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน 

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-02.jpg

กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคัดเลือกจาก 160 ชุมชน ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 50 ชุมชน ปรากฎว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บ้านบุเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-03.jpg

สำหรับ บ้านบุเปือย หมู่ 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อบ้าน บุระเบ๊ะ หมู่ 4 ตำบลยาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ.2454 โดยมี นายแสงแก่น ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ด้วย ประมาณ 15 ครัวเรือน เช่นครอบครัวครูบาสีดา ตาโฮ ตาฮัง ตามี ตาลือ ตาโกต๊ะ ตาผง ตาเชียงหอม และขุนพล และ ขุนราช เป็นต้น

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-04.jpg

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 มีนายเพ็ง โอ่งคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านบุระเบ๊ะคนแรก บุระเบ๊ะ เป็นภาษาส่วย เป็นคนเผ่าๆ หนึ่งในสมัยนั้น มีภาษาเป็นของตนเอง แต่ไม่ปรากฏมีตัวหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คนส่วยเดิมเป็นคนโกยหรือคนกวย แต่ขึ้นต่อรัฐบาลไทยในขณะนั้น มีการเกณฑ์ผู้คนไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ แต่คนโกยหรือกวย เมื่อถูเกณฑ์ทหารฝึกไม่ได้ เพราะฟังภาษาไทยไม่ออก ทางการจึงสั่งให้คนโกยหรือกวย หาของไปบรรณาการแก่ทางราชการ แทนการไปเป็นทหาร เรียกว่าไปส่งส่วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-05.jpg

คำว่า บุระเบ๊ะ หมายความว่า บุ ภาษาไทยแปลว่า ป่าร้าง สมัยนั้นมีการทำไร่เลื่อนลอย ระเบ๊ะ เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งภาษาไทยเรียกว่า ต้นกะบาก หรือต้นเปือย ต่อมาราวปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เป็นบ้านบุเปือย โดยการแนะนำของ ขุนศรีขรภูมิ เจ้าเมืองเดชอุดม ในขณะที่เจ้าเมืองเดชอุดมได้ออกมาตรวจราชการ พอมาถึงบ้านบุระเบ๊ะ ท่านได้พักแรมที่หมู่บ้านนี้ และได้ร่วมออกล่าสัตว์ป่ากับราษฎร ท่านเห็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าเปือย ภาษาไทยเรียกว่า ต้นตะแบก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านบุเปือย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-06.jpg

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-07.jpg

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-08.jpg

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-09.jpg

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-10.jpg

บุเปือย-otop-นวัตวิถี-11.jpg