guideubon

 

Open House BCNSP 2018 เส้นทางสู่วิชาชีพ... พยาบาล

Open-House-BCNSP-2018-01.jpg

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม Open House BCNSP 2018 โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน

Open-House-BCNSP-2018-02.jpg

สำหรับการจัดงาน Open House BCNSP 2018 สืบเนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาภาพลักษณ์  ของวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรม Open House BCNSP 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และสถาบันพระบรมราชชนก สู่สาธารณชนภายนอกวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวาง  และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป

Open-House-BCNSP-2018-03.jpg

ในการจัดกิจกรรม Open House BCNSP 2018 นี้ มีคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 10 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Open-House-BCNSP-2018-04.jpg

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำคลอด การช่วยฟื้นคืนชีพ การเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

ฐานที่ 1 4 ปีที่พากเพียรสู่วันที่ภาคภูมิและฐานแนะแนวแนะนำหลักสูตร

ฐานที่ 2 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

ฐานที่ 3 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ

ฐานที่ 4 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

ฐานที่ 5 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ฐานที่ 6 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

ฐานที่ 7 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 

อยากเป็นพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โทร. 045-255462

Open-House-BCNSP-2018-05.jpg

Open-House-BCNSP-2018-06.jpg

Open-House-BCNSP-2018-07.jpg

Open-House-BCNSP-2018-08.jpg

Open-House-BCNSP-2018-09.jpg

Open-House-BCNSP-2018-10.jpg

Open-House-BCNSP-2018-11.jpg

Open-House-BCNSP-2018-12.jpg

Open-House-BCNSP-2018-13.jpg

Open-House-BCNSP-2018-14.jpg

Open-House-BCNSP-2018-15.jpg

Open-House-BCNSP-2018-16.jpg

Open-House-BCNSP-2018-17.jpg

Open-House-BCNSP-2018-18.jpg

Open-House-BCNSP-2018-19.jpg

Open-House-BCNSP-2018-20.jpg

Open-House-BCNSP-2018-21.jpg

Open-House-BCNSP-2018-22.jpg