guideubon

 

อุบลฯ สอบผ่าน การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กพร-อุบล-02.jpg

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 

กพร-อุบล-01.jpg

ผลสรุปการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัด พบว่า จาก 76 จังหวัด มีจังหวัดชัยนาทเพียงจังหวัดเดียวที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน ได้ 95% ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และอุทัยธานี

กพร-อุบล-03.jpg

และวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เฟสบุ้คผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล Somsak Changtragul ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานว่า.... 

ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น ทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติราชการจนทำให้การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ที่ประเมินการปฏิบัติราชการทั้งประเทศ ปรากฎว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาตรฐาน 95 % (เลขที่ 12) ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันนะครับ ขอให้รักษามาตรฐานการทำงาน และหากสามารถเพิ่มมาตรฐานเป็นระดับมีคุณภาพ ต่อไปก็จะเป็นการดียิ่งครับ

ขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ

กพร-อุบล-04.jpg