guideubon

 

เบ็ญจะมะฯ อุบล คะแนนเฉลี่ย O-net ม.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559 ซึ่งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี มีคะแนนเฉลี่ย O-net ม.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน

O-NET-UBON-2559.jpg