guideubon

 

อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการศาลากลางฯ ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-01.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก “Ubonratchathani City Hall No Plastic Bags and Foam Boxes Allowed” ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี กับ ภาคีเครือข่ายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก หน่วยงาน สำนักงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ หน่วยงานเครือข่าย ร่วมกันลงนามฯ ในครั้งนี้

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-02.jpg

สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี กับ ภาคีเครือข่าย เห็นชอบร่วมกันในการเป็นหน่วยงานราชการต้นแบบที่ลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) และสนองต่อ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล “การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน” ซึ่งได้กำหนดให้มีการเร่งรัดจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก และมุ่งเน้นให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตระกร้า และปิ่นโต แทน เพื่อมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-05.jpg

นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ  ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยให้ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนในชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และลดขยะที่ต้นทางด้วยหลักการ 3Rs (Reduce - Reuse – Recycle)

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเชิงรุก โดยเฉพาะขยะประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีอายุการใช้งานสั้น แต่มีปริมาณมาก และเป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการ เนื่องจากบางส่วนไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 20 หน่วยงาน ในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตระกร้า และปิ่นโต แทน เพื่อลดปริมาณขยะ อีกทั้ง พัฒนาเป็นศูนย์ราชการต้นแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ประกอบการ  ในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดปริมาณขยะมูลฝอยตามแนวทาง 3Rs (Reduce - Reuse – Recycle)

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-04.jpg

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ “ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยเริ่มจากการใช้ปิ่นโตเป็นกลยุทธ์ ร่วมกับ การรับประทานอาหารมื้อเที่ยง จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “ยืดอกพกปิ่นโต ทานมื้อเที่ยงร่วมกันทุกวันพุธ”  ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกหน่วยงานในศาลากลางฯ เป็นอย่างดี  โดยได้ดำเนินการในวันพุธที่ 11, 18, 25 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง พบว่าสามารถลดปริมาณขยะ ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน 610 ใบ ถุงพลาสติกเก็บความร้อน จำนวน 610 ใบ กล่องโฟม จำนวน 305 กล่อง และมีขยะอินทรีย์และเศษอาหารที่สามารถนำไปทำน้ำหมักชีวภาพได้รวม 13.50 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 19.08 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น สามารถดูดซับได้ โดยต้องใช้ระยะเวลาถึง 1 ปี

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-06.jpg

จะเห็นได้ว่า หากเราร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อย เราก็จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ เศษอาหารที่เหลือยังสามารถนำมาทำปุ๋ยหมัก หรืออย่างอื่นต่อได้อีกด้วย นายนิรันดร์ สุรัสวดี กล่าว

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-07.jpg

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-08.jpg

ศาลากลางอุบล-ปลอดกล่องโฟม-ถุงพาลสติก-09.jpg