guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ เลือกนิมิต สิทธิไตรย์ นั่งประธานหอการค้าฯ คนใหม่

นิมิต-สิทธิไตรย์-ประธานหอการค้าอุบล-01.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2562 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปีบริหาร 2562-2563 และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 – 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่ การขับเคลื่อนการทำงาน ผลักดันพัฒนาจังหวัดอุบลฯ ในการทำงานองค์กรภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐแบบบูรณาการ

สมชาติ-พงคพนาไกร-ประธานหอการค้า-01.jpg

จากนั้นเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปีบริหาร 2562-2563 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จำนวน 40 ท่าน และได้แต่งตั้งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ ดำรงตำแหน่ง ในวาระปีบริหาร 2562-2563 ต่อไป

นิมิต-สิทธิไตรย์-ประธานหอการค้าอุบล-02.jpg

สำหรับนายนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนล่าสุด จากข้อมูลของไกด์อุบลพบว่า เป็นผู้จัดการ บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด ประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารอุบลฯ-ช่องเม็ก และแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มีส่วนร่วมทำงานกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือ พ.ศ.2529 นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 33 ปี

นิมิต-สิทธิไตรย์-ประธานหอการค้าอุบล-03.jpg

นอกจากนี้ นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมายาวนานหลายสมัย และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีครั้งแรก วาระปี พ.ศ.2556-2557 หลังจากพ้นตำแหน่งก็ได้ทำงานระดับชาติใน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายนิมิต สิทธิไตรย์ จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

นิมิต-สิทธิไตรย์-ประธานหอการค้าอุบล-04.jpg

ด้ววความที่คลุกคลีกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังผ่านการทำงานหน้าที่สำคัญๆ มากมาย ไกด์อุบลเชื่อว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในยุคที่มีประธานหอฯ ชื่อนายนิมิตร สิทธิไตรย์ จะเป็นองค์กรมีบทบาทต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่น้อยกว่ายุคที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ไกด์อุบล