guideubon

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด NESP Innovation Fair 2022

NESP2022-01.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2022)” ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล

NESP2022-02.jpg

ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สถาบัน ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชุตินันท์-ประสิทธิ์ภูริปรีชา-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงความพร้อมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดให้มีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการแสดงผลงานจากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ในสาขานักธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 6 ผลงาน และสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ผลงาน

โดยมีผลงานที่โดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว Ortelra, เครื่องผลิตขนมเปี๊ยทุเรียน, Lac Red ผงครั่งพร้อมย้อม, ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอบกรอบ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดถั่งเฉ้าผสมสารสกัดกระชายดำ NK CORDY , KSP Polymer, รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน, หัวกำเนิดลำไอออนแบบวงปิดร่วมแกน สำหรับกระบวนการทำความสะอาดผิวระดับนาโนสเกล และเครื่องดื่มโคโมซ่าบำรุงสมอง เป็นต้น ซึ่งภายในงานยังมีการแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนมากถึง 16 รายการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม การบรรยายพิเศษและการเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านสาขานักธุรกิจ นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ นักวิจัยหรือผู้เข้าร่วมงานเกิดแนวทางในพัฒนางานเชิงวิจัยให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยในการแก้ไขปัญหา และยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ วง Vaseline และ วงอินซูลีน เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงแก่ผู้เดินชมนิทรรศการด้วย

ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนได้จัดแสดงสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคได้รับความรู้และตระหนักถึงการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

NESP2022-03.jpg

NESP2022-04.jpg

NESP2022-05.jpg

NESP2022-06.jpg

NESP2022-07.jpg