guideubon

 

ม.อุบลฯ MOU รร.อัสสัมชัญอุบลฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

UBU-MOU-ACU-01.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี “เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ตลอดจนการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน

และทางโรงเรียนจะให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอน และการวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนจะร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกันต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

UBU-MOU-ACU-02.jpg