guideubon

 

คณะเภสัช ม.อุบลฯ ลงนาม MOU คณะแพทย์แผนไทยฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ

MOU-UBU-UBRU-01.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

MOU-UBU-UBRU-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค รวมถึงระบบการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยา เพื่อศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการใช้สมุนไพร และผลักดันให้มีการนำยาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากร ด้านการวิจัยและให้รองรับการตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาสุขภาพ อุตสาหกรรมยา และนโยบายของรัฐในอนาคต

ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงขอบเขตความร่วมมือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง การศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค พร้อมการเชื่อมโยงงานปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในการศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงระบบการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยาสมุนไพร

MOU-UBU-UBRU-03.jpg

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ่วมกันสร้างสรรผลงานวิจัยและผลผลิตด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้ขยายผลออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว