guideubon

 

MOU เมืองคู่มิตรอุบล (ไทย) และจังหวัดกวางตรี (เวียดนาม)

mou-อุบล-กวางตรี-01.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ  ผู้แทนฝ่ายไทย   พร้อมด้วยท่านเหงียน ดึ๊ก จิ๋น ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปิดประชุมแลกเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี (ไทย) และจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

mou-อุบล-กวางตรี-02.jpg

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  มีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมและรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสนอเนื้อหาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกวางตรี ของเวียดนาม ส่งผลให้เกิดการเจรจาร่างข้อตกลง (mou) เมืองคู่มิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

mou-อุบล-กวางตรี-03.jpg