guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU ทางวิชาการร่วม 5 หน่วยงานในจังหวัด

ราชภัฏอุบล-mou-5หน่วยงาน-01.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับหน่วยงานในจังหวัดอุบลฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในความร่วมมือครั้งนี้

สำหรับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี กับ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดย ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม การวิจัย กีฬา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า ร่วมลงนามในด้านวิชาการและข้อมูล การวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) และจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ตลอดจนพัฒนาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล การกีฬา และการค้าชายแดนอีกด้วย

ด้านความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานบริษัทประชารัฐฯ ได้ตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายบริษัทประชารัฐ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการวิชาการ และการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอดุลย์ นิลเปรม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จับมือกันยกระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นของจังหวัด พัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการศึกษาและฝึกอบรม

ราชภัฏอุบล-mou-5หน่วยงาน-02.jpg

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้นำองค์กรยังได้ร่วมกันเปิดป้ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลฯ ณ บริเวณหน้ากองสวัสดิการ พร้อมทั้งเปิดป้ายศูนย์ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562