guideubon

 

เผยประวัติ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คนใหม่ ลูกหม้อ รพ.คนแรก!!!

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-01.jpg

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบราชธานี อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก นับเป็นลูกหม้อของ รพ.สรรพสิทธิ์ฯ คนแรก ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ก่อนย้ายไปโรงพยาบาลอื่น และได้กลับมานั่งตำแหน่งผู้บริหารสุงสุดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อีกครั้ง

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-02.jpg

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง จาก แพทยสภา
พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย จาก กสพท.
พ.ศ. 2547 อนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (DSTC) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552 Certificate in Depth hospital management Program จาก SASIN ,Kellogg school of management ,USA
พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รุ่นที่5 จาก กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 28 จากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556 HOSPITAL MANAGEMENT SINGAPORE COPERATION PROGRAMME TRAINING AWARD จาก CHANGI GENERAL HOSPITAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS SINGAPORE
พ.ศ. 2558 – 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข LEADERSHIP FOR CHANGE
พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-03.jpg

การดำรงตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด : 2 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี : 21 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2560
3. ประธานคณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2558
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 24 กุมภาพันธ์ 2558 – 20 ตุลาคม 2558
5. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 22 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2558
6. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 25 กุมภาพันธ์ 2552 – 21 เมษายน 2556
7. บรรณาธิการจุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 19 สิงหาคม 2552 – 30 เมษายน 2558
8. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานส่งต่อระดับเขต : 29 ธันวาคม 2551 – 23 กุมภาพันธ์ 2558
9. ผู้นิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 : 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2556
10. ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 18 กุมภาพันธ์ 2551 – 30 กันยายน 2554
11. หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 26 มิถุนายน 2550 – 14 ตุลาคม 2557
12. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 26 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557
13. หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 1 ตุลาคม 2548 – 29 กุมภาพันธ์ 2555
14. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : 6 พฤษภาคม 2546 – 31 ธันวาคม 2547

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-04.jpg

เกียรติประวัติ

1. 19 มกราคม 2556 แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. 2555
2. 7 มีนาคม 2555 ใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข็มชูเกียรติ สรรเสริญชั้น 5
3. พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรในฐานะ MEDICAL COMMANDER โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2554 – 11 พ.ย. 2554
4. 1 เมษายน 2553 ข้าราชการพลเรียนดีเด่นปี 2552 จ.อุบลราชธานี กลุ่มข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ/ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-05.jpg

วิสัยทัศน์

- ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรให้มีชีวิตอย่างยั่งยืน
- ที่พึ่งหลักและสนับสนุนทั้ง 5 มิติของสาธารณสุขในภูมิภาค

แนวทางการดำเนินงาน

1. การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. เป็นเสาหลักด้านบริการสุขภาพของภูมิภาคและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการร่วมกัน
3. ให้ใจ ใส่ใจ ประสานใจ
4. แลกเปลี่ยน ติดตามที่หน้างาน
5. สถานพยาบาลที่ตอบสนองความรับผิดชอบด้านสุขภาพเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ภูมิภาค
6. สร้างบรรยากาศ ความรักและความภูมิใจในองค์กร
7. พัฒนาด้วยนวตกรรมการจัดการเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
8. ลดความแออัดโดยการเชื่อมโยงภายในและภายนอกเน้นคุณภาพ บริการอย่างมีศักดิ์ศรี
9. พัฒนาระบบสนับสนุนให้ตอบสนองต่องานบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-06.jpg

ผลงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

( 21 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2560 )

1. พัฒนาระบบบริการ เปิด ICU ครั้งแรกในโรงพยาบาล ( มกราคม 2559)
2. เริ่มระบบการให้การบริการเคมีบำบัด และ STROKE CORNER (กรกฎาคม 2559)
3. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง มีผลประกอบการ ดังนี้

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-07.jpg

4. หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 (2560)

อัตลักษณ์โรงพยาบาล : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ

ผลงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ( 2 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

1. การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
1.1 ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพ : ลดลด 78%
1.2 ลดการส่งต่อเข้ามาในโรงพยาบาลศูนย์ : ลดลง 43%
2. ลดอัตราตายจาก STEMI จาก 3% (2560) เป็น 1.62% (2561)
ลดอัตราตายจาก SEVERE HEAD INURY จาก 35% (2560) เป็น 30% (2561)
3. เปิดบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพะยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 กุมภาพันธ์ 2561) เพื่อ 5 กลุ่มวัย และพัฒนางานด้านกายภาพบำบัด , แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. เปิดศูนย์รังสีรักษา (28 พฤศจิกายน 2560) ลดการส่งผู้ป่วยมะเร็งไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดขอนแก่น
5. พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และประชาชน เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ (กรกฎาคม 2561)
6. พัฒนาระบบการเงินการคลัง จาก FINANCIAL RISK SCORE 2 (2560) ลดลงเป็น 0 (2561)
7. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ (PUBLIC SERVICE AWARDS) ประเภทการพัฒนาบริการระดับดี จาก ก.พ.ร.
“การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ กฎบัตรออตตาวา”