guideubon

 

นายมงคล จุลทัศน์ นั่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนล่าสุด

มงคล-จุลทัศน์-ประธานหอการค้าอุบล-01.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการประชุมวิสามัญ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายมงคล จุลทัศน์ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่แทนประธานหอการค้าฯ เดิมที่หมดวาระลง โดยนายมงคล ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนใหม่ กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กร ภาครัฐและเอกชน และสมาชิกหอการค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งประธานหอการค้า ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานใหม่ สานต่องานเดิมของหอการค้า ที่คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้วางรากฐานไว้ 

นายมงคล จุลทัศน์ ร่วมทำงานหอการค้าในครั้งแรก ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาในปี 2558-2559 และตำแหน่งรองประธานหอการค้าด้านกีฬาและกิจกรรมพิเศษ ในปี 2560-2561 พร้อมทั้งเป็นเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีจังหวัด ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ในวาระการทำงานปี 2564-2565 นี้

สำหรับ นายมงคล จุลทัศน์ หรือเสี่ยนาย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนล่าสุด เป็นเจ้าของธุรกิจ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นเต็นท์รถมือสองรายใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี

มงคล-จุลทัศน์-ประธานหอการค้าอุบล-02.jpg