guideubon

 

นักวิ่งสองพันกว่าคน ร่วมวิ่งการกุศล Mahidol day 2019

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม วิ่งการกุศลงานวิ่งวัน Mahidol day 2019 "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ" เนื่องในวันมหิดล เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติจาก นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งมี นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กล่าวรายงาน พร้อมให้สัญญาณแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ทั้ง 2 ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 2,100 คน ณ จุดเริ่มต้นศาลาประชาวาริน (ทุ่งคำน้ำแซบ) เทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-02.jpg

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า นับว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับการวิ่งการกุศล งานวิ่งวัน Mahidol day 2019 "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ" ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อหารายได้สบทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้บริการตามแผนในต้นปี 2563 เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน ขนาด 16-24 เตียง ห้องผ่าตัดใหญ่ 4 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 2 ห้อง ในปี 2564 เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน ขนาด 44 เตียง และในปี 2565 ขยายการให้บริการแผนกผู้ป่วยในเพิ่มอีก 44 เตียง รวมทั้งสิ้น 112 เตียง

ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและผลักดันให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อดาเนินการตามวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ใช้บริการปลอดภัย ประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข”


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-03.jpg

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-04.jpg

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-05.jpg

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-06.jpg

Mahidol-day-2019-แล่นเอาบุญ-07.jpg