guideubon

 

กฟผ. ระบายน้ำเขื่อนปากมูล และควบคุมระดับน้ำสถานี M7 ที่ 107 ม.รทก.

ระบายน้ำ-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นักวิชาการและผู้แทนภาคประชาชน

ที่ประชุมได้มีมติข้อสั่งการ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ให้บริหารจัดการและควบคุมระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ที่ระดับ 107.00 ม.รทก(บวก-ลบ 20 ซม.) โดยให้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพิจารณาดำเนินการลดและควบคุมระดับน้ำที่หน้าเขื่อนปากมูลจากระดับน้ำปัจจุบัน 106.00 มรทก. ลงวันละประมาณ 20-30 ซม. เริ่มการลดระดับน้ำตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเร่งด่วนล่วงหน้าใน 3 วัน ในการเริ่มลดระดับน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อตลิ่ง หรืออาจจะเกิดการสไลด์หรือทรุดตัว ทำให้ตลิ่ง สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ ของประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค ในการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบกับตลิ่งและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและพิจารณาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนปากมูลตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ กaผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

ระบายน้ำ-เขื่อนปากมูล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511