guideubon

 

สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สูงกว่าตลิ่ง 0.44 ม.

น้ำมูลสูงกว่าตลิ่ง-01.jpg

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สรุปสถานการณ์อุทกภัย มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

น้ำมูลสูงกว่าตลิ่ง-02.jpg

สถานการณ์น้ำท่าที่ส่งอาจผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย 

แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ อยู่ที่ 112.44 ม.รทก. หรือระดับ 7.44 เมตร ลดลงจาก เมื่อวาน 0.05 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,564  ลบ.ม./วินาที่

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.86 ม.รทก. ระบายน้ำ 238.88 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,764.81 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 95.30 เมตร

สรุป : ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 3.27 เมตร

น้ำมูลสูงกว่าตลิ่ง-03.jpg

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 4 (152/2564) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณฑะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ