guideubon

 

ไปไหนดี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีวันหยุดเพียบ

กุมภาพันธ์-วัดหยุดเพียบ-01.jpg

เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 เพื่อเป้าหมาย กระตุ้นการบริโภค-การท่องเที่ยว ภายในประเทศ ให้ได้รับผลเชิงบวก โดยมีวันหยุดต่างๆ ดังนี้ 

กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ส่วนวันหยุดประจำภาค มีดังนี้
- วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ซึ่งอยู่ในช่วงประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
- วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีงานบุญบั้งไฟ
- วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ
- วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา 

นอกจากนี้ ยังให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 

กุมภาพันธ์-วัดหยุดเพียบ-02.jpg

จากมติ ครม. ดังกล่าว ทำให้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีวันหยุดยาว หรือวันหยุดต่อเนื่องถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือ
- วันหยุดยาวครั้งแรก วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก วันที่ 12 เป้นวันหยุดพิเศษ และวันที่ 13-14 เป็นวันเสาร์อาทิตย์ 
- วันหยุดยาวครั้งที่สอง วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป้นวันมาฆบูชา และวันที่ 27-28 เป็นวันเสาร์อาทิตย์

รู้อย่างนี้แล้ว วางแผนเที่ยว หรือทำธุระพิเศษได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ