guideubon

 

LOCKDOWN 4 หมู่บ้าน ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 16-29 ก.ย.64

lockdown-หนองบก-เหล่าเสือโก้ก-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 16-29 กันยายน 2564

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแต้ใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านแต้เก่า หมู่ที่  7 บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง หมู่ที่ 9 และบ้านทุ่งคำแต้ หมู่ที่ 10 พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพโรค

เพื่อป้องกันและระงับยับยั้ง การระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านแต้ใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านแต้เก่า หมู่ที่ 7 บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง หมู่ที่ 9 และบ้านทุ่งคำแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00 น. - 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต เข้า - ออก พื้นที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

lockdown-หนองบก-เหล่าเสือโก้ก-02.jpg