guideubon

 

LOCKDOWN 9 หมู่บ้าน 2 อำเภอ 24 ก.ย.-7 ต.ค.64

lockdown-บ้านแพง-บ้านใต้-บ้านดอนรังกา-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งระงับการเข้า-ออกพื้นที่บ้านดอนรังกา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม และบ้านแพง หมู่ที่ 4  บ้านใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

- ห้ามออกนอกพื้นที่
- ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00 - 04.00 น.
- งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
- งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ
- งดนั่งกิน/ดื่ม ในร้านอาหาร/เครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอย แต่ให้ซื้อกลับบ้าน
- งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแวลกอฮอล์
- ผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัว 14 วัน 
- บุคคลภายนอก งด เดินทางเข้าพื้นที่ 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนรังกา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 และพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพง หมู่ที่ 4 และบ้านใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพรโรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและควยคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม และพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านดอนรังกา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี และห้ามออกนอกพื้นที่บ้านแพง หมู่ที่ 4 และบ้านใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ บ้านดอนรังกา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม และบ้านแพง หมู่ที่ 4 และบ้านใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้า - ออก พื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวของ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม และตำบลสว่าง อกเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

lockdown-สว่างวีระวงศ์-01.jpg
lockdown-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

lockdown-ตาลสุม-01.jpg
lockdown-ตาลสุม-02.jpg