guideubon

 

เปิดตัวหนังสือเล่มแรก “เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี” ฝีมือ ป.โท ม.อุบลฯ

เกียวโต-ประวัติศาสตร์พันปี-01.jpg

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายพีรภัทร ห้าวเหิม นักศึกษา ป.โท สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถทำความฝันของตนเองได้สำเร็จในการเขียนเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์ “เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี” เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิต ซึ่งใช้เวลารวบรวมและเรียบเรียงนานกว่า 9 เดือน มีเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ จำนวน 540 หน้า ครอบคลุมเกี่ยวกับเมืองเกียวโตตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงเหตุการณ์การปฏิรูปเมจิ ประมวลความรู้และเรียบเรียงขึ้นเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซี พร้อมวางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

พีรภัทร-ห้าวเหิม-01.jpg

นับเป็นผลงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักด้านประวัติศาสตร์ กับผลงานหนังสือ“เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี” โดย นายพีรภัทร ห้าวเหิม หรือ ภัทร หนุ่มวัย 25 ปี จากจังหวัดสุรินทร์ พีรภัทร บอกว่า หลังจากที่ตนสำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนมีความตั้งใจมานานที่อยากทำหนังสือสักเล่ม ภายหลังจากได้เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับความชื่นชมและซาบซึ้งต่อขนบประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยส่วนตัว ทำให้ตนได้มุ่งมั่นในการศึกษา พยายามค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับเมืองเกียวโต ทั้งเอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศ ได้ประมวลความรู้และเรียบเรียงขึ้นเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเกียวโตตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงเหตุการณ์การปฏิรูปเมจิใน ค.ศ.1868 มีทั้งหมด 10 บท โดยใช้หลักฐานชั้นต้นประเภทรูปภาพ และเอกสารชั้นรองที่นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศเขียนขึ้นในชั้นหลัง นำมาประกอบกันให้เห็นแต่ละมิติแต่ละช่วงเวลา กว่าจะได้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้ ตนใช้เวลารวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นานกว่า 9 เดือน เลยทีเดียว

เกียวโต-ประวัติศาสตร์พันปี-02.jpg

การเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด วิชาประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปในอดีตของสังคมมนุษย์ โดยใช้หลักฐานชั้นต้นและชั้นรองมาวิเคราะห์และตีความ นำเสนอตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ทำให้ผู้ศึกษามีความพยายามที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ ว่าสังคมมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาที่ทำการศึกษานั้น มีพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงอย่างไร การศึกษาเกี่ยวกับเกียวโต จึงว่าด้วยเรื่องของสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากเกียวโตเคยเป็นอดีตเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศยุคก่อนสมัยใหม่ ที่ประกอบไปด้วย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดวาอาราม ศาลเจ้าชินโต ปราสาท แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี และยังมีตำนานความเชื่อเรื่องเล่าปรัมปราต่าง ๆ ที่ยังปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในประวัติศาสตร์เดินทางไปเกียวโต เพื่อชื่นชมความงดงามทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม และอื่น ๆ อีกมากมายทุกปี

เกียวโต-ประวัติศาสตร์พันปี-03.jpg

ความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ที่ถ่ายทอดความรู้วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ชัยวณิชยา ที่ถ่ายทอดความรู้ในแขนงวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ อาจารย์ ดร.วรรณพรรธน์ เฟรนช์ อาจารย์สุรีรัตน์ บุปผา สำหรับความรู้ในวิชาโบราณคดี จนทำให้เกิดการบูรณาการนำเอาความรู้เหล่านี้มาปรับใช้และส่งผลให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา คุณูปการทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายในแวดวงประวัติศาสตร์และญี่ปุ่นศึกษา รวมไปถึงงานศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่นักศึกษาได้นำมาปรับใช้และเรียบเรียงให้เป็นประวัติศาสตร์เกียวโตฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ความผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ตนขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว พีรภัทร ห้าวเหิม กล่าว

เกียวโต-ประวัติศาสตร์พันปี-04.jpg

นับเป็นอีกแบบอย่างที่ดีของสังคม ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำในสิ่งที่ชอบ ศึกษาค้นคว้าให้ได้มาของข้อมูลที่เป็นจริง “เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี” จึงไม่ใช่แค่หนังสือประวัติศาสตร์ แต่เป็นได้ถึงชีวิตจิตใจความรู้สึกของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาให้คุณได้สัมผัส ติดตามข้อมูล พีรภัทร ห้าวเหิม ที่ Fb : Pheeraphat Hoaherm

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เกียวโต-ประวัติศาสตร์พันปี-05.jpg

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

พีรภัทร ห้าวเหิม และสมศรี ชัยวณิชยา. (2561). นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ.2453-2477. วารสาร ประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 43 ฉบับเดือน สิงหาคม 2561-กรกฎาคม 2562.

พีรภัทร ห้าวเหิม และสมศรี ชัยวณิชยา. (2561). สภาพสังคมและการดำเนินนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่ พ.ศ.2468-2487: กรณีศึกษาผ่านรายงานตรวจราชการ. พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

พีรภัทร ห้าวเหิม. (2561). การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสาร JSN Journal, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3.

พีรภัทร ห้าวเหิม. (2561). การวิเคราะห์การแต่งตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 70 พ.ศ.2484: ศึกษาฉบับพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ), ฉบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), และฉบับ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ (หน่อคำ). วารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นครพนม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2461).