guideubon

 

การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KruKid Contest” รอบ 2 ภาคอีสาน

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-01.jpg

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” รอบ 2 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดและคณะกรรมการจากเนคเทค นำทีมโดย ดร.เจษฎา กาญจนะ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และ ดร.อัชฌา กอบวิทยา พร้อมทั้งคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานครั้งนี้

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-03.jpg

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในนามผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประกวดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBright IDE ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน มุ่งสู่ Digital Thailand ในการขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-05.jpg

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และครูเป็นนักค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นในครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านสื่อการเรียนการสอน เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ครูผู้สอนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-04.jpg

ในการประกวดครั้งนี้ มีครูสังกัดโรงเรียนจากทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวด “KruKid Contest” รอบ 2 และคัดเลือกให้เหลือเพียง 31 ทีม จาก 31 โรงเรียน ที่มาจาก 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทีมที่เข้าร่วมการประกวด “KruKid Contest” รอบ 2 จะได้รับทุนพัฒนาสื่อการสอน ทีมละ 2,000.- บาท ในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำมาประกวดครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานจากทีมที่เข้าร่วมการประกวดให้เหลือเพียง จำนวน 6 ทีม และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลงานทีมละ 3,000.- บาท ซึ่ง 6 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ จะอยู่ใน 20 ทีมทั่วประเทศ ที่จะเข้าร่วมการประกวด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกทีมผู้ชนะ ซึ่งรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 48 International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตโดยเนคเทค คือ RoboKid กับ ChemKid ที่จะดำเนินการอบรมและส่งมอบให้แก่ทุกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ เพื่อนำไปบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

สำหรับผลการตัดสิน Krukid contest รอบ 2 สายภาคอีสาน ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลราชธานี มีดังนี้

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-02.jpg 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-06.jpg

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-07.jpg

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-08.jpg

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-09.jpg

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-10.jpg

KruKid-Contest-ภาคอีสาน-11.jpg