guideubon

 

อุบลฯ Kick Off กระเช้าของขวัญทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice

Healthier-Choice-01.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ขานรับกิจกรรม Kick Off “มอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” หวังกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs

Healthier-Choice-02.jpg

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองประธานคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคด้วย “สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ “Healthier Choice” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม “Kick Off” พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2562)

Healthier-Choice-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดย คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายอาหารปลอดภัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าว และตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นของความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้กำลังเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย ไม่เพียงเป็นปัญหาที่ก่อความเดือดร้อนกับผู้ป่วย และครอบครัวโดยตรงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ต่อเนื่องไปถึงระดับประเทศด้วย

จึงได้ขานรับ อย.โดย จัดงาน Kick Off กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ขึ้นในวันนี้ นอกจากจะเป็นการตอบรับนโยบายของ อย. แล้ว ยังสอดรับกับกรอบแผนบูรณาการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้ ที่มุ่งเน้นเรื่องบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย และถือเป็นบทบาทภารกิจหลักของคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพด้วย

รองประธานคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในวันนี้มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อย่างง่ายๆ เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร : ลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม ในปริมาณ
มากเกินไป รับประทานผักผลไม้ให้เพียงพอ
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต : ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เครียดให้น้อยลง
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า : ต้องอ่านฉลากให้ถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจ

Healthier-Choice-04.jpg

ซึ่ง“สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ให้สามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการดี (ปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) ได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจ

รองประธานคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า เทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ เป็นเทศกาลที่ประชาชนนิยมมอบของขวัญให้แก่กันแทนคำอวยพร ดังนั้น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค และที่สำคัญมีผลดีต่อสุขภาพ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชั่งตวงวัดฯ อปท. ตำรวจ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่จำหน่ายตามห้าง/ร้านค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต ที่เป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้ารายใหญ่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการแสดงฉลาก ขอประชาชนมั่นใจ

อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนต้องปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเองอย่างเต็มที่ ตรวจสอบฉลากด้วยตนเองให้มั่นใจก่อนซื้อ หากเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องแสดงฉลากครบถ้วน ตั้งแต่ชื่อ/ชนิดของอาหารที่บรรจุ จำนวนที่บรรจุ เลข อย. วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ (อย่างน้อยต้องมีอายุ มากกว่า 6 เดือน) ราคาสินค้าแต่ละชนิด และราคารวมของกระเช้านั้นๆ หรือเลือกซื้อสินค้าแล้วให้ทางห้าง/ร้าน จัดกระเช้าให้ภายหลัง น่าจะเป็นวิธีที่เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและตรงตามความต้องการมากที่สุด หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-262699 ในวันและเวลาราชการ 

Healthier-Choice-05.jpg

ปีใหม่นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนส่งมอบสิ่งดีๆ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนากร มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) และอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัด เพื่อสุขภาพที่ดี และเศรษฐกิจที่มั่นคง ของชาวจังหวัดอุบลฯ