guideubon

 

อุบลฯ Kick off ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , นายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-02.jpg

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐให้แก่ประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน โดยมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดเปิดรับลงทะเบียนฯ วันแรกในวันที่ 5 กันยายน 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ

กิจกรรม “Kick off ” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พร้อมประชาสัมพันธ์จุดบริการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปลงทะเบียน โดยมีหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.กส.ที่ทำการปกครองจังหวัด และอำเภอ มีจุดให้บริการทั้งหมด 301จุด รวมระดับตำบล มีเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนกว่า 900 คน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
- สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
- รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
- มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
- ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ตามที่กำหนด)
- ต้องไม่มีบัตรเครดิต
- มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-03.jpg

ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถทำตามได้ง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ กด "ลงทะเบียน"
2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser หลังบัตรประชาชน
3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน, การประกอบอาชีพ, รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน, ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน
6. กรณีไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล,
กรณีมีครอบครัว ไปแสดงตัวตน และยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ เช่น
- ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
- ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
- เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
- เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

หมายเหตุ 
- โครงการรอบใหม่ ปี 2565 ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ผู้มีได้รับสิทธิเดิม ต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-04.jpg

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-05.jpg

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-อุบล-06.jpg