guideubon

 

มหาดไทยประกาศตั้ง เทศบาลนครขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลนครขามใหญ่-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตำบลปทุม รวมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ ดังนี้ 

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยและเทศบาลตำบลปทุม ประสงค์ที่จะยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ไปรวมกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน เพื่อประโยชนในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งมีผลให้เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีราษฎรเกินกว่าห้าหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงเขตให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และเทศบาลตำบลปทุม และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนคร และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ให้ยุบเลิกเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรวมกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3. ให้เทศบาลตำบลขามใหญ่ เปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลนครตามประกาศนี้

4. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่พันสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้เป็นต้นไป

และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครจำนวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลนครขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขามใหญ่เป็นการชั่วคราวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 

5. ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง และหนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ไปเป็นของเทศบาลนครขามใหญ่

6. ให้โอนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ไปเป็นของเทศบาลนครชามใหญ่ ทั้งนี้ การจัดกรอบอัตรกำลังของเทศบาลนครขามใหญ่ให้เป็นไปตามที่คณะคมการพนักงานเทศบาลกำหนดตามกฎหมายว่าต้วยระเบียบริหางานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างดำเนินการจัดกรอบอัตรากำลังและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ให้ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ปฏิบัติหน้ที่ปลัดทศบาลนครขามใหญ่ไปพลางก่อน

7. บรรดาเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่คราว จนกว่จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

8. ในกรณีได้มีการอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และทศบัญญัติ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่แล้ว ให้การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบดังกล่าวคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครขามใหญ่-อุบล-02.jpg

เทศบาลนครขามใหญ่-อุบล-03.jpg