guideubon

 

อุบลฯ เปิด Joint space แหล่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

Joint-space-ubon-01.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “Co-working Space” ภายใต้กิจกรรม “Grand Opening Joint space” เพื่อเปิด “Joint space” หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี  และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์

Joint-space-ubon-02.jpg

การเปิด “Joint space” ครั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs ในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สามารถมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสถานที่พบปะลูกค้า ประชุม อบรม ตลอดจนเป็นที่ตั้งสำนักงานร่วมกันอีกด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการสร้างนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

วรมิตร-ครุฑโต-01.jpg

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทการพัฒนา Startup & SME ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดย นายวรมิตร ครุฑโต กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “Co-working space กับบทบาทการสร้าง Startup” โดย นายภูดิศ เจริญปัญญายิ่ง และ นายพิสุทธิ์ เพชรโชติ ผู้บริหาร Draft Board co-working space ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ 

นงนิตย์-ธีระวัฒนสุข-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Startup และ SMEs ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และ Startup ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิเช่น นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนธุรกิจรายใหญ่ ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด การเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจ เจรจาธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเพื่อเติมเต็ม Ecosystem เพื่อพัฒนากระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการของผู้ประกอบการ SMEs และ Stratup

Joint-space-ubon-03.jpg

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะทำงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เห็นร่วมกันว่าควรจะจัดสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน ( Co-working space ) ขึ้นในเมืองอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันร้านได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดเปิดร้าน Joint space เพื่อให้บริการอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นี้ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริการของร้านแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Stratup รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้เข้ามาใช้บริการด้วย

Joint space เปิดให้ใช้บริการทุกวัน วันจันทร์–ศุกร์ เปิด 09.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 9.00 – 21.00 น. 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว