guideubon

 

จีนระบายน้ำเขื่อนจิ่งหง 8 จังหวัดเตรียมรับมือ ระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลง

เขื่อนจิ่งหง-แม่น้ำโขง-01.jpg

ปภ. แจ้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขง เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ ระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 4-10 มี.ค.65

วันที่ 2 มีนาคม 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ พบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 66 เซนติเมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2565 ดังนี้

- ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 50 - 60 เซนติเมตร

- ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม อําเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ โดยติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews Line @1784DDPM

เขื่อนจิ่งหง-แม่น้ำโขง-02.jpg