guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ จัดปฐมนิเทศออนไลน์ เน้น IT และ Online ใส่ใจผู้เรียน

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-01.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร และหัวงานหน้าที่เกี่ยวข้อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปีนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีนักเรียน นักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 จำนวน 488 คน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส1. จำนวน 669 รวมทั้งสิ้น 1,157 คน

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-02.jpg

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งหนดการเดิมจัดปฐมนิเทศที่สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 จากนั้น ได้ปรับเปลี่ยนระบบการปฐมนิเทศใหม่ในระบบออนไลน์ โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารทางเพจ facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ช่องทาง Youtube Chanel วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และระบบอนไลน์ True Vroom

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-03.jpg

พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์สื่อสารไปยังนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาเรียน เพื่อสื่อสารกับครูที่ปรึกษา ครูประจำสาขาวิชาและครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้ปกครองได้เข้ารับฟังนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างดี พร้อมตอบคำถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆผ่านระบบ

ก่อนที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ที่บ้าน ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ในสัปดาห์ที่ 1-4 (24 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2564)

จากนั้น สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป เริ่มจากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น จะจัดการเรียนการสอนสลับกลุ่มมาเรียน โดยเรียนที่สถานศึกษาและ อีกกลุ่มเรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายช่องตามที่ครูผู้สอนแต่ละรายวิชากำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสถานศึกษาจะประเมินสถานการณ์รวมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติเป็นระยะ

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-04.jpg

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวต่อไปนี้ ขณะนี้ทางสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา และนักเรียน นักศึกษา ก็มีประสบการณ์จากการเรียนออนไลน์จากสถานศึกษาเดิม อีกทั้งสถานศึกษามีมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย 7 มาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1) มาตราการจุดตรวจ จุดวัด จุดคัดกรองทางเข้าออกวิทยาลัยทุกๆจุด
2) มาตรการให้สวมแมส หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย ปลอดภัย 100%
3) มาตราการการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดไว้บริการอย่างทั่วถึง
4) มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจุดการให้บริการต่างๆ
5) มาตรการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6) มาตรการลดความแออัด ทั้งในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มกัน
7) มาตรการในการควบคุมและดำเนินการอย่างรัดกุมและรวดเร็ว ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น เชื่อมั่นว่าคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จะร่วมกันฝ่าวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันได้ ด้วยนโยบาย “อาชีวะอุบล 4.0 ยุคใหม่ ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เน้น IT และ Online ใส่ใจผู้เรียน” และอยากให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยทุกคนร่วมมือ – ร่วมใจ ห่างไกลCOVIC ชีวิตปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใย จากใจชาว UVC ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าว

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-05.jpg

UVC-ปฐมนิเทศออนไลน์-06.jpg