guideubon

 

IOD จัด Family Business for Sustainability พบนักธุรกิจ จ.อุบล

FBS-ธุรกิจครอบครัว-อุบล-01.jpg

นอกเหนือจากกรุงเทพ ฯ ที่มีธุรกิจมากมาย ในต่างจังหวัดยังมีธุรกิจครอบครัวทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กที่เป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้จัดหลักสูตร Family Business for Sustainability (FBS) หรือ "การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืน" ให้กับธุรกิจครอบครัว โดยในต่างจังหวัดจะเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ด้วยเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่ประตู AEC อย่างกัมพูชา ลาว เวียดนาม ทำให้หลายธุรกิจเติบโต และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่จะเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคต

FBS-ธุรกิจครอบครัว-อุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ IOD จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้สมาชิก IOD ได้พบนักธุรกิจในจังหวัด ที่มาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมทั้งเป็นแขกของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเข้าไปเรียนรู้การดำเนินงาน ของธุรกิจของกลุ่มธุรกิจใหญ่ประจำจังหวัด พร้อมทั้งเข้าใจเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

FBS-ธุรกิจครอบครัว-อุบล-03.jpg